Reklamacja produktu

Uszkodzone fabrycznie urządzenia są wymieniane w punkcie zakupu na podstawie paragonu. Sprzedawca wstępnie oceni czy produkt faktycznie jest uszkodzony i wymieni niesprawne urządzenie. Reklamację należy złożyć z tytułu rękojmi (art. 556 i n. Kodeksu cywilnego).  

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi nie może zostać w stosunku do konsumentów wyłączona ani ograniczona, chyba, że wynika to z przepisów szczególnych (art. 558 § 1 zd. drugie KC). Oznacza to, że co do zasady, sprzedawca ma obowiązek przyjąć i rozpatrzyć reklamację złożoną przez kupującego będącego konsumentem. Nie jest dopuszczalne przyjęcie przez sprzedawcę z góry, że nie będzie przyjmował reklamacji opartych na określonych wadach fizycznych produktu – np. niedziałającej baterii. Każdy przypadek powinien być rozpatrywany przez sprzedawcę indywidualnie. Sprzedawca nie odpowiada za wady fizyczne, które powstały wskutek nieprawidłowego używania produktu.